Zodpovedá za škodu sťahovacia firma?

P.G. | 04.08.2023

Pri pohybe nie je nezvyčajné, že sa niečo zlomí. Kto však nesie zodpovednosť, ak dôjde k poškodeniu v dôsledku zle zabezpečeného nábytku, neopatrnej manipulácie alebo nehody?

Sťahováci môžu legálne zahrnúť určité odmietnutia zodpovednosti do zmluvy, čím sa v určitých situáciách zriekajú zodpovednosti za poškodený tovar. Čomu musíte venovať pozornosť, aby bolo vaše sťahovanie čo najbezpečnejšie:

Presuňte si cenné predmety sami

Najlepšie je premiestňovať predmety veľkej finančnej alebo nemateriálnej hodnoty, napríklad drahú vázu alebo darček od priateľa, sami, vyhnete sa tak nepríjemným prekvapeniam. Ak to nie je možné, odfoťte veci a nechajte ich oceniť. Vo všeobecnosti je vhodné pred presťahovaním nafotiť všetok nábytok a cenné predmety. Môžete tak preukázať prípadné škody spôsobené pri sťahovaní.

Poškodenie zistené po presťahovaní

Ak počas sťahovania spozorujete nejaké nedostatky, kontaktujte sťahovaciu firmu. Pracovný protokol alebo potvrdenie by ste mali podpísať len s nedostatkami, ktoré písomne uznala sťahovacia spoločnosť. Ak sťahovacia spoločnosť nedostatky neuzná, dlžnú sumu by ste nemali uhrádzať priamo.

Prípadne sa môžete dohodnúť na odpočítaní výšky škody – ak by bola uznaná a vyčísliteľná hneď po skončení práce – z celkovej sumy a doplatiť len rozdiel. Aj tu je potrebná poznámka na účtenke.

Ak nedôjde k dohode na mieste a písomnému zaznamenaniu, je potrebné riadne nahlásiť závady (písomne zdokumentované škody).

Škodu je potrebné nahlásiť sťahovacej firme doporučene najneskôr do dvochtroch dní od sťahovania. To platí bez ohľadu na to, či ste poškodenie zistili počas sťahovania alebo až potom. K listu priložte dôkazové fotografie a odhad nákladov.

Ponuka a fakturácia: Paušálne alebo podľa výdavkov?

V prípade paušálnej sumy je povinnosťou sťahovacej spoločnosti vykonať presnú kalkuláciu ponuky (v prípade potreby aj prostredníctvom obhliadky). Bez objednania na obhliadku sú vaše údaje rozhodujúce a mali by byť pravdivé, inak budete musieť znášať akékoľvek dodatočné náklady, ktoré z toho vyplývajú.

Ak bola ponuka podaná na základe času a úsilia (hodinová sadzba), musíte zaplatiť za skutočne odpracované hodiny – za predpokladu, že boli dodržané zmluvné dohody (napr. počet zamestnancov alebo veľkosť nákladného vozidla) a odhad nákladov bol nie je výrazne prekročená.

Dôchodok

Dobre vedieť

Sťahovacie spoločnosti s poistením verejnej zodpovednosti nie povinné hlásiť škodu svojej poisťovni. Ak sú napriek tomu škodovou udalosťou poverení, musíte podať včasné oznámenie o závadách a preukázať výšku škody.

Sťahovacie spoločnosti často v zmluve alebo vo svojich všeobecných obchodných podmienkach vylučujú zodpovednosť za jednoduchú nedbanlivosť, teda náhodnú škodu. Podľa zákona však nemožno vylúčiť zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo nezákonný úmysel.

Ak dôjde ku škode, ten, kto škodu spôsobil, zodpovedá len za aktuálnu hodnotu veci. Napríklad elektrické predmety majú menšiu hodnotu už po jednom roku. V prípade poškodenia musíte preukázať, aká bola cena a kedy bola zakúpená (napr. dokladom o kúpe). Ak sú položky už počas odpisovania klasifikované ako „bezcenné“, nedostanete žiadnu kompenzáciu.

Ak máte uzatvorené poistenie právnej ochrany, radi vás pri uplatnení nároku podporia.

Zdroj: AXA / www.axa.ch